aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/sguigot-help.pd
blob: e66714f84e83b36310898ac630751f77ac6284d1 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
#N canvas 53 86 363 356 10;
#X text 12 327 Released under the BSD License;
#X text 206 90 Inlets;
#X text 206 160 Outlets;
#X text 206 40 Arguments;
#X text 206 60 - Initial state (0/1);
#X text 206 110 - Messages;
#X text 206 180 - Messages;
#X text 206 200 - State;
#X obj 26 159 sguigot 1;
#X floatatom 26 189 5 0 0 0 - - -;
#X obj 26 118 f+;
#X obj 26 98 metrum 1000 1;
#X text 12 307 (C) 2008 Joćo Pais - jmmmpais@googlemail.com;
#X obj 113 188 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 1
1;
#X text 112 204 State;
#X text 206 250 - State;
#X text 206 230 GUI;
#X text 206 270 - Incoming message;
#X text 22 10 [sguigot] - Spigot GUI implementation;
#X obj 103 136 bng 14 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -228856
-1 -1;
#X obj 123 136 tgl 14 0 empty empty empty 17 7 0 10 -228856 -1 -1 0
1;
#N canvas 504 106 494 344 META 0;
#X text 12 55 AUTHOR Joćo Pais <jmmmpais@googlemail.com>;
#X text 12 95 LICENSE BSD;
#X text 12 75 LIBRARY jmmmp;
#X text 13 115 WEBSITE http://puredata.info/Members/jmmmp;
#X text 12 6 DESCRIPTION Spigot GUI implementation;
#X text 12 36 KEYWORDS spigot GUI;
#X text 12 135 VERSION 2008;
#X text 14 165 INLET_0 - Messages;
#X text 14 185 INLET_1 - On / Off (0/1);
#X text 14 205 OUTLET_0 - Messages;
#X text 14 225 OUTLET_1 - State;
#X restore 302 326 pd META;
#X text 206 130 - On / Off (0/1);
#X connect 8 0 9 0;
#X connect 8 1 13 0;
#X connect 10 0 8 0;
#X connect 11 0 10 0;
#X connect 19 0 8 1;
#X connect 20 0 8 1;